Bylaws

The Chamber´s bylaws, key regulations​ governing
our day-to-day operations

The following statutes
have been reviewed in 2022 and agreed by our board directors.

VEDTEKTER FOR

SPANSK-NORSK HANDELSKAMMER

Endret i Årsmøte den 1. mars 2022

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Spansk-Norsk Handelskammer og ble stiftet 14. mai 1934.

§2. Formål 

Spansk-Norsk Handelskammer har sitt hovedsete i Oslo, og har som formål å arbeide for utvikling av forretningsmessige forbindelser og turisme mellom Spania og Norge.

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 a) Styret  

Handelskammeret ledes av et styre på maksimum 15, minimum 5 medlemmer valgt på årsmøte. Hvert medlem velges for to år, dog slik at det søkes gjennomført valg slik at halvparten velges hvert år.  

 

Som styrets leder velges en President, og som styrets nestleder velges en Visepresident. Styret konstituerer sine egne funksjoner, med administrativt flertall.  

 

Styrebehandlingen ledes av Presidenten. 

 

Deltar hverken Presidenten eller Visepresidenten i styrebehandlingen, velger styret en leder for styrebehandlingen ved avstemning. 

 

Styret er beslutningsdyktig når Presidenten og minst 3 øvrige styremedlemmer og deltar i saksbehandlingen. Deltar ikke Presidenten i styrebehandlingen, må minst halvparten av styremedlemmene delta i styrebehandlingen for at styret skal være beslutningsdyktig.  

 

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. 

Styret skal behandle saker i møte, med mindre Presidenten finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og årsberetning skal alltid behandles i møte.  

Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene kan kreve møtebehandling.  

 

Styrets President eller den fra styret Presidenten utpeker, leder Handelskammerets daglige arbeide. 

 

Det kan velges inntil 3 vara-styremedlemmer med to-års varighet.  

 

Det skal føres protokoll fra styremøter og årsmøter. 

 

Styret besørger også forut for hvert årsmøte at det utpekes en valgkomite på minst 2 medlemmer som senest 2 uker forut for årsmøtet innstiller kandidater til styret. Medlemmer av styret som er på valg, kan ikke være medlemmer i valgkomiteen.   

 

Ved forslag som medfører svekkelse av egenkapitalens som utgjør mer enn 15 % av egenkapitalen eller når angitte svekkelse av egenkapitalen er oppstått, og ved forslag om oppløsning av Handelskammeret, skal styret snarest mulig og før endelig beslutning fattes av styret, forlegge dette for Rådet. 

§4 b) Rådet  

Hver «protector» medlem kan velge en representant til Rådet, hvis oppgave er å fungere som en strategisk ressurs for Handelskammeret. Rådet kan beslutte å innkalle til et ekstraordinært årsmøte, og Styret vil organisere meldingen som skal sendes til medlemmene.

 Rådet skal bestå av maksimalt 10 medlemmer som velges for to år av gangen.   

 Rådet velger selv sin organisering og arbeidsmetode, herunder om det skal velges en leder av Rådet.  

 Rådet trer sammen til møter når minst to av Rådets medlemmer krever det. 

 Styret plikter å gi Rådet innsyn i sine forretninger/styring av Handelskammeret og økonomi. 

 Medlemmer av Rådet har rett til å møte og tale på styrermøter, men har ikke stemmerett.

§5. Forpliktelse av Handelskammeret

Spansk-Norsk Handelskammer forpliktes overfor tredjemann av styrets President eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 6 Medlemskap og stemmerett 

Enhver person eller annet rettssubjekt kan bli medlem i Handelskammeret. Styret vedtar, eller den styret har gitt fullmakt, opptak av nye medlemmer. 

 Medlemskap inndeles i følgende kategorier:  

  1. Æresmedlemmer 

Den spanske Ambassadør i Oslo og den norske Ambassadør i Madrid kan inviteres til å bli Æresmedlemmer i Handelskammeret. De kan begge la seg representere ved en ansatt ved Ambassaden. Æresmedlemmer er også personer utpekt/valgt av årsmøtet for spesiell innsats for Handelskammeret. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av kontingent.  

Forslag om Æresmedlemskap sendes styret, som avgjør om forslaget skal fremlegges for årsmøtet. 

  1. Medlemmer som betaler kontingent 

Som medlemmer kan opptas fysiske og juridiske personer etter godkjenning av styret. Medlemmer betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskontingent kan differensieres utfra ulike typer medlemskap.

  1. Inviterte medlemmer

Styret har anledning til å invitere andre organisasjoner til gratis medlemskap. Ethvert medlem har stemmerett på årsmøtet. Juridiske personer representeres ved en for anledningen beskikket person. Juridisk person kan bare innvelges som medlem av styret ved en fast utpekt representant. 

Norsk Spansk Handelskammer i Madrid (Camara de comercio Hispano-Noruega), CCHN 
Medlemmer i CCHN nyter samme fordeler og kan delta på samme vilkår som medlemmer i Oslo, men har ikke stemmerett. Dersom medlemmer i CCHN også ønsker å være medlemmer med stemmerett i SNHK, gis disse en redusert medlemskontingent på 50% av ordinær kontingent i SNHK for tilsvarende medlemskategori. 

§ 7 Kontingent, opphør medlemskap og eksklusjon 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

Medlemmer kan selv melde seg ut ved beskjed til styret. 

 
Styret kan også vedta eksklusjon. Styrets vedtak om eksklusjon kan bringes inn for et årsmøte som med endelig virkning avgjør spørsm

§ 8 Inntekter 

Handelskammerets inntekter kan bl.a. komme fra følgende kilder: 

– Medlemskontingen

– Ved offentlige og private gaver og bidrag. 

§ 9 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert innen 15. mai, er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer, som ikke behøver ikke å være medlem av Handelskammeret. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  

Ekstraordinære årsmøter avholdes etter innkallelse fra styret på eget initiativ, eller gjennom styret etter skriftlig forlangende fra minst 10 av Handelskammerets medlemmer eller når Rådet har vedtatt at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. 

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 11 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

1) Behandle årsmelding
2) Behandle regnskap i revidert stand
3) Behandle innkomne forslag
4) Fastsette kontingent
5) Vedta budsjett
6) Velge:
a) Styremedlemmer
b) Revisor
c) Medlemmer av Rådet

§ 12 Vedtektsendringer 

Vedtektene endres av årsmøtetetter forslag fra styret, enten på egne vegne eller på skriftlig anmodning fra medlemmer gjennom styret. Slike forslag skal finnes på dagsorden sammen med innkallelse om de skal kunne behandles. Endringer gjennomføres om forlaget oppnår stemmer fra 2/3 av de tilstedeværende. 

§ 13 Oppløsning 

Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte minimum 3 måneder senere til ny behandling av oppløsningsspørsmålet.  

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Handelskammeret.  

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i både ordinært og ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

De midler som måtte være disponible etter Handelskammerets avvikling skal gjøres tilgjengelig for Spansk-Norsk Handelskammer i Spania, sekundært kan disse midler overføres forening/sammenslutning som har som del av sitt formål å bedre forholdet mellom Spania og Norge. 

 

Denne bestemmelses tre første avsnitt kan ikke endres. Siste avsnitt kan endres med 2/3 flertall som for oppløsning. 

Fortsett å lese

6. Medlemskap og stemmerett

Enhver person eller annet rettssubjekt kan bli medlem i Handelskammeret. Styret vedtar, eller den styret har gitt fullmakt, opptak av nye medlemmer.

Medlemskap inndeles i følgende kategorier:

Æresmedlemmer
Den spanske Ambassadør i Oslo og den norske Ambassadør i Madrid kan inviteres til å bli Æresmedlemmer i Handelskammeret. De kan begge la seg representere ved en ansatt ved Ambassaden. Æresmedlemmer er også personer utpekt/valgt av årsmøtet for spesiell innsats for Handelskammeret. Æresmedlemmer er fritatt for betaling av kontingent.

Forslag om Æresmedlemskap sendes styret, som avgjør om forslaget skal fremlegges for årsmøtet.

Medlemmer som betaler kontingent
Som medlemmer kan opptas fysiske og juridiske personer etter godkjenning av styret. Medlemmer betaler årskontingent som fastsettes av generalforsmalingen. Betaling av høyere kontingent gir et medlem karakter som støttemedlem

Inviterte medlemmer
Styret har anledning til å invitere andre organisasjoner til gratis medlemskap.
Ethvert medlem har stemmerett på årsmøtet. Juridiske personer representeres ved en for anledningen beskikket person. Juridisk person kan bare innvelges som medlem av styret ved en fast utpekt representant.

7. Kontingent, opphør medlemskap og eksklusjon

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Medlemmer kan selv melde seg ut ved beskjed til styret.

Styret kan også ved vedta eksklusjon. Styrets vedtak om eksklusjon kan bringes inn for et årsmøte som med endelig virkning avgjør spørsmålet om eksklusjon. Årsmøtets vedtak må være avgitt med 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

8. Inntekter

Handelskammerets inntekter kan bl.a. komme fra følgende kilder:
– Medlemskontingent.
– Ved offentlige og private gaver og bidrag.

9. Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert innen 15. mai, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer, som ikke behøver ikke å være medlem av Handelskammeret.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinære årsmøter avholdes etter innkallelse fra styret på eget initiativ, eller gjennom styret etter skriftlig forlangende fra minst 10 av Handelskammerets medlemmer eller når Rådet har vedtatt at det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.

10. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

11. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1) Behandle årsmelding

2) Behandle regnskap i revidert stand

3) Behandle innkomne forslag

4) Fastsette kontingent

5) Vedta budsjett

6) Velge:

a) Styremedlemmer
b) Revisor
c) Medlemmer av Rådet

12. Vedtektsendringer

Vedtektene endres av årsmøtetetter forslag fra styret, enten på egne vegne eller på skriftlig anmodning fra medlemmer gjennom styret. Slike forslag skal finnes på dagsorden sammen med innkallelse om de skal kunne behandles. Endringer gjennomføres om forlaget oppnår stemmer fra 2/3 av de tilstedeværende.

13. Oppløsning

Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte minimum 3 måneder senere til ny behandling av oppløsningsspørsmålet.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Handelskammeret.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i både ordinært og ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

De midler som måtte være disponible etter Handelskammerets avvikling skal gjøres tilgjengelig for Spansk-Norsk Handelskammer i Spania, sekundært kan disse midler overføres forening/sammenslutning som har som del av sitt formål å bedre forholdet mellom Spania og Norge.

Denne bestemmelses tre første avsnitt kan ikke endres. Siste avsnitt kan endres med 2/3 flertall som for oppløsning.